Ο σκοπός του σχολικού κανονισμού δεν είναι ο περιορισμός της ελευθερίας οιουδήποτε, αλλά η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

Α. Υποχρεώσεις των καθηγητών προς τους μαθητές
Οι γενικές υποχρεώσεις των καθηγητών προς τους μαθητές τους περιγράφονται στον Ν. 1566/1985 και εξειδικεύονται. σε Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002. Σε κάθε περίπτωση οι καθηγητές οφείλουν:

να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητα τους,να υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης,να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια χωρίς διακρίσεις υπέρ η εις βάρος ορισμένων μαθητών,να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών εντός του σχολικού ασκώντας , επί τοις ουσίας, γονική μέριμνα.να συμβάλλουν στην διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται σε αυτούς για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματός τους.

Β. Υποχρεώσεις των μαθητών

1. Συμπεριφορά - Πειθαρχεία
Γενικά οι μαθητές οφείλουν:

να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά,να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες, καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα,να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιοδήποτε τρόπο,να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου,να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά,να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση Βίας. Η χειροδικία, η αυτονομία και η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από ατομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο.

2. Προσέλευση στο σχολείο

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 8:15.Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές συντάσσονται στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων τους, επιδεικνύοντας κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό.Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου ανοίγει μόνο για τους μαθητές που προσέρχονται καθυστερημένοι και αυτό εφόσον υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός για να την ανοίξει, διαφορετικά εισέρχονται στο πρώτο διάλειμμα με ευθύνη του εφημερεύοντα καθηγητή. Οι καθυστερημένης προσέλευσης μαθητές παρουσιάζονται άμεσα στο γραφείο της Διεύθυνσης.Η εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής και μη προκλητική και να συνάδει με τον οφειλόμενο σεβασμό στο σχολικό χώρο και την εκπαιδευτική διαδικασία.

3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος

Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή.Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Προσωρινή αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή.Κανένας μαθητής από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται. να απουσιάσει από την αίθουσα διδασκαλίας χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί αμέσως στη Διεύθυνση του Σχολείου, η οποία υποχρεούται να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών που βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αιθούσης διδασκαλίας.Η αφομοίωση της διδασκαλίας και η συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία προϋποθέτει αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Απαγορεύεται., συνεπώς αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Ο καθηγητής, ως βασικός υπεύθυνος, επιλέγει σε κάθε περίπτωση τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.Στην περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει αμέσως ναι παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης.

4. Αντιγραφή σε διαγώνισμα
Η απόπειρα αντιγραφής τιμωρείται με αφαίρεση και. μηδενισμό του γραπτού. Ακολουθεί ο πειθαρχικός έλεγχος του μαθητή.

5. Στον αύλειο χώρο
Για λόγους ασφαλείας, το παιγνίδι με μπάλες στην αυλή επιτρέπεται μετά από την έγκριση και τις οδηγίες των γυμναστών

6 Αυθαίρετη έξοδος από το Σχολείο
Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες της σχολικής λειτουργίας. Η έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της Διεύθυνσης.

7. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και μαθησιακά κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:

σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου,δεν ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, δεν γράφουν στους τοίχους και χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτωνδιατηρούν το θρανίο τους καθαρό και σε άριστη κατάσταση. Κάθε τμήμα οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί την αίθουσα του καθαρή και σε άριστη κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.

8. Κινητά τηλέφωνα
Η με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο χρήση κινητού τηλεφώνου και συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων - κτηρίων και υπαίθριων χώρων -απαγορεύεται και συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο.

9. Κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών
Απαγορεύεται το κάπνισμα και χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών, δεδομένης της καταστροφικής επίδρασής τους στην σωματική και την πνευματική υγεία, κυρίως των νεαρών ατόμων. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο. Η επανάληψη ή η σοβαρότητα του παραπτώματα είναι δυνατό να οδηγήσει στην απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο. Ειδικότερα, σε περίπτωση κατοχής ή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών,ακολουθούνται και οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

10. Συμπεριφορά στην αίθουσα εκδηλώσεων
Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας την ανάλογη σοβαρότητα.

11. Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές
Οι μαθητές που συμμετέχουν σε μορφωτική επίσκεψη, περίπατο ή εκδρομή του σχολείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να έχουν κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά και να μην ενοχλούν ή προκαλούν τους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή -επικοινωνία.