Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγ- γραφής μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2023-2024.


Σχετ.: Η υπό στοιχεία 68027/ΓΔ4/16-06-2023( Β΄4037) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγρα-
φές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης»
(Β΄ 2005)»


Γενικά
Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή
να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. -
Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-24, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέω-
σης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-
geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 28η Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και την 07η Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.
Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών, την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που
έχει καταχωρισθεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο ΠΣ myschool, σύμφωνα με την αριθμ.
51019/ΓΔ4 /05-05-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/τριών, Ηλεκτρο-
νική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι/ες, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣΔΔ
(TaxisNet), εφόσον είναι καταχωρισμένοι/ες στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).
Επισημαίνεται ότι:
α) Αναφορικά με τα Γυμνάσια, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν μόνο οι κηδεμόνες των ανήλι-
κων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που φοίτησαν στη
Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-23.
β) Οι εγγραφές/ανανεώσεις εγγραφών πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια αυτεπάγγελτα, εφό-
σον ο/η μαθητής/τρια δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του/της.
γ) Αναφορικά με τις ΣΜΕΑΕ, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μα-
θητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οι οποίοι/ες επιθυμούν
να φοιτήσουν σε ΕΠΑ.Λ., αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι κηδεμόνες των
ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες που φοιτούν
σε ΣΜΕΑΕ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., θα υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση
καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

δ) Αναφορικά με τα Πειραματικά, Πρότυπα, Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία Δια-
πολιτισμικής Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διαδικασία εισαγωγής στις εν λόγω σχολικές
μονάδες, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι
ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που φοίτησαν στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, στην
Α΄ Λυκείου και στη Β΄ Λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-23, δηλώνοντας εάν επιθυμούν
να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν
σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ ή Π.ΕΠΑ.Λ..
Στην περίπτωση όπου ο/ η μαθητής/τρια είναι επιτυχών/ούσα στην Α΄ Λυκείου Πρότυπου ή Πει-
ραματικού Γενικού Λυκείου, ο/η κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας, ή ο ίδιος/α
μαθητής/τρια, εφόσον είναι ενήλικος/η, επιλέγει « ΓΕΛ». ε) Αναφορικά με τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν ή οι κη-
δεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της
εφαρμογής e-εγγραφές.
Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη φάση εγγραφών, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
έχουν:
 για την Α’ τάξη, οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και όσοι/ες
δεν προάγονται από την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια σχολική μονάδα και
 για τη Β’ τάξη, όσοι/ες προάγονται από την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια
σχολική μονάδα. Οι μαθητές/τριες που δεν προάγονται έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν την
εγγραφή τους στην ίδια σχολική μονάδα.
 για τη Γ’ τάξη, όσοι/ες προάγονται από τη Β’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια
σχολική μονάδα.
στ) Αναφορικά με τα ιδιωτικά σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανή-
λικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που φοίτησαν
κατά το τρέχον σχολικό έτος στη Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου ή Β΄ Λυκείου μόνο εάν επιθυμούν να
εγγραφούν/μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ..
ζ) Αναφορικά με τα εκκλησιαστικά σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των
ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μόνο εάν
επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ.

η) Υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές οι μαθητές/τριες που προ-
έρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού, εφόσον έχει προηγηθεί η αντιστοιχία της τάξης ή
του τίτλου από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. ή η Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ. Ειδικότερα, οι μα-
θητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αί-
τηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντι-
στοιχίας από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ την οποία στη συνέ-
χεια θα καταθέσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στη σχολική μονάδα κατανομής μαζί με τα υπό-
λοιπα δικαιολογητικά. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, οι αιτήσεις των
παραπάνω μαθητών/τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα στη σχολική μονάδα.

θ) Οι μαθητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Ηλεκτρο-
νική Αίτηση για την Α’ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους στο χρονικό διάστημα που ορίζεται για
την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντι-
στοιχίας της τάξης ή του τίτλου ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας στην οποία θα αναγράφεται η αναγωγή
του βαθμού Απολυτηρίου ή άλλου ισότιμου τίτλου στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
Οι μαθητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Χειρόγραφη
Αίτηση για τη Β’ και Γ’ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους, στις κενές θέσεις του Σεπτεμβρίου, με
την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντιστοιχίας της τάξης ή του τίτλου ή τη Βεβαίωση
Ισοτιμίας στην οποία θα αναγράφεται η αναγωγή του βαθμού Απολυτηρίου ή άλλου ισότιμου
τίτλου στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
ι) Αναφορικά με τους/τις απόφοιτους/ες των ΣΔΕ, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε
Π.ΕΠΑ.Λ, προβλέπεται ο τρόπος αριθμητικής αντιστοίχισης των τίτλων σπουδών που χορηγού-
νται από τις εν λόγω σχολικές μονάδες. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη σχολική
μονάδα αποφοίτησης τους για το σκοπό αυτό.
ια) Δεν θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές οι κρατούμενοι/ες
και όσοι/όσες παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης των εγκεκριμένων ορ-
γανισμών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013.
Οι αιτήσεις: i) των κρατουμένων μαθητών/τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα στο κατάστημα
κράτησης, προκειμένου να διαβιβαστούν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και εν συνεχεία να αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.. ii) όσων παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα, θα υποβληθούν χειρόγραφα στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης.
Ιβ) Δεν θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση, κατά την Α΄ φάση εγγραφών, οι απόφοιτοι/ες
ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) του ν. 4763/2020, οι οποίοι/ες δεν έχουν ακόμα πιστοποιηθεί.
Καταχώριση δυναμικής σχολείων
Την 23η Ιουνίου 2023 οι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. καταχώρισαν στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές τον συνολικό αριθμό των μαθητών/τριών της Α’ Τάξης
ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ., των μαθητών/τριών των Τομέων της Β’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ και των μαθη-
τών/τριών των Ειδικοτήτων της Γ’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ. που δύναται να φιλοξενήσει η σχο-
λική τους μονάδα, βάσει της χωρητικότητας των αιθουσών διδασκαλίας θεωρητικών μαθημά-
των που διαθέτει και σύμφωνα με τον αριθμό μαθητών/τριών ανά τμήμα, όπως ορίζεται από το άρθ. 116 του ν. 4610/2019 ( Α΄70), τη με αρ. 42712/Γ2/20-03-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 833 Β’) και την
παρ. 4 του άρθρου 1 της με αρ. Κ3/58084/25-05-2021, όπως ισχύει (Β’ 2180). Κατά την παρα-
πάνω διαδικασία, είχε ληφθεί υπόψη η δυνατότητα κάλυψης της διδασκαλίας των εργαστηρια-
κών μαθημάτων από το Εργαστηριακό Κέντρο που εξυπηρετεί το αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ..
Τις τιμές που καταχωρίζουν οι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. οφείλουν να ελέγξουν
ως προς την ορθότητά τους οι αρμόδιες Δ.Δ.Ε. μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του e-
εγγραφές, πριν την έναρξη υποβολής των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων από τους/τις ενδιαφερόμε-
νους/ες. Μετά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, η εν λόγω
τιμή δύναται να αλλάξει μόνο από την αρμόδια Π.Δ.Ε. μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος
του e-εγγραφές και μετά από αίτημα του/της Διευθυντή/ντριας του ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ., με την
προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν νέες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές
Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet) του
«Kηδεμόνα Ε-eggrafes» του/της μαθητή/τριας.
Για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη, που δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet), χρησιμο-
ποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet) του «Kηδεμόνα Ε-eggrafes» ή του κατά
τον νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool.
Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την ολοκλή-
ρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.
Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/ες μαθητές/τριες δεν δια-
θέτουν κωδικούς ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα Τονίζεται ότι, όπως προβλέπεται στη με αριθμ. 51019/ΓΔ4/05-05-2023 εγκύκλιο του
Υ.ΠΑΙ.Θ., στο πεδίο «Κηδεμόνας E-eggrafes» οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων
μπορούν να κάνουν προσθήκες ή/και διορθώσεις (π.χ. λατινικοί χαρακτήρες) προκειμένου
να υποβληθούν με επιτυχία οι ηλεκτρονικές αιτήσεις χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα πε-
δία στο ΠΣ myschool.
Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων ή
Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να
υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση. Σε περίπτωση σύνδεσης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα e- εγγραφές από την σχολική μονάδα, αυτή πραγματοποιείται με τους κωδικούς
ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet) του κηδεμόνα χωρίς αυτοί να γνωστοποιηθούν. Οι αιτούντες/σες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e- εγγραφές θα έχουν τη δυνα-
τότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις και τις ομάδες προσανατολισμού των ΓΕ.Λ., τους τομείς
και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., τους τομείς της Β’ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. και τις
ειδικότητες της Γ΄ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. που δύνανται να εγγραφούν.
Υποβολή αίτησης
Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα
επεξεργασίας το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του κηδεμόνα, όπως α-
ντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(ΓΓΠΣΔΔ), η οποία παρέχει την υπηρεσία ταυτοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας e- εγγρα-
φές, ενώ καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:
 Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας
Για τα ΓΕ.Λ.:
 Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.
 Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος  Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου, στην περίπτωση που στη Γ΄ Γυμνασίου
δεν διδάχθηκαν Γαλλικά ή Γερμανικά)
 Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
Για τα ΕΠΑ.Λ.:
 Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος
 Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
Για τα Π.ΕΠΑ.Λ.:
 Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος
 Ο τομέας της Β’ τάξης
 Η ειδικότητα της Γ΄ τάξης
 Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ., δηλώνοντας απαραίτητα το Π.ΕΠΑ.Λ. ως πρώτη επι-
λογή.
Κοινά (ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ - Π.ΕΠΑ.Λ):
 Το σχολείο τελευταίας φοίτησης, καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης 7
 Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται σε πρόσφατο έλεγχο
προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
 Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας
 Από ποιον/α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
 Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/τριας
Σημειώνεται ότι:
 Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).
 Οι αιτούντες/σες, οι οποίοι/ες δηλώνουν Τάξη/Τομέα/Ειδικότητα στην οποία δεν έχουν δι-
καίωμα να εγγραφούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να ο-
λοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e- εγγραφές.
 Για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός/μίας μαθητή/τριας και η ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας υποβολής της αίτησής του/της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές, ο/η αι-
τών/ούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή/τριας. Ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο Αριθμός Μητρώου διαφοροποιείται, όταν
ο/η μαθητής/τρια αλλάζει σχολική μονάδα (π.χ. οι μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν κατά το
σχολικό έτος 2023-24 στη Β΄ Λυκείου έχουν διαφορετικό Α.Μ. από αυτόν που είχαν δηλώσει
στην ηλεκτρονική αίτηση που είχαν υποβάλει πέρυσι, καθώς είχαν Α.Μ. από το Γυμνάσιο αποφοίτησης) Η ημερομηνία γέννησής του/της πρέπει να είναι ορθά καταχωρισμένη στο ΠΣ myschool.
Χρήσιμο θα ήταν οι Διευθυντές/ντριες να ελέγξουν προσεκτικά τις ημερομηνίες γέννησης
των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πρέπει να καταχωρίζονται με την εξής σειρά: ημέρα-μή-
νας-έτος γέννησης.
 Τα στοιχεία των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες φοίτησαν πριν από το σχολικό έτος 2013 –
2014, δεν περιλαμβάνονται στο ΠΣ myschool. Στην περίπτωση αυτή, καλούνται να καταχω-
ρίσουν οι ίδιοι/ες τα παρακάτω στοιχεία:
o Τάξη τελευταίας φοίτησης
o Αποτέλεσμα φοίτησης
o Φύλο μαθητή/τριας
o Όνομα μαθητή/τριας
o Επώνυμο μαθητή/τριας
o Όνομα πατέρα μαθητή/τριας
o Όνομα μητέρας μαθητή/τριας

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. Φ13α/48425/Δ4/28-04-2023 εγκυκλίου, όσοι/όσες μαθη-
τές/τριες εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθ. 151 του ν. 4610/2019 (Α’70) και έχουν εξετασθεί
με επιτυχία στα μαθήματα Τομέα βάσει της με αρ. πρωτ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (Β’1675)
Υ.Α., καταχωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης Επιτυχίας στην εφαρμογή e-
εγγραφές, προκειμένου να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή να
μετεγγραφούν στη Γ΄ τάξη ημερησίου ΕΠΑ.Λ..
 Οι κάτοχοι πτυχίου του ν.4386/2016 οι οποίοι/οίες επιθυμούν να εγγραφούν σε διαφορε-
τική ειδικότητα του ίδιου τομέα, καταχωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου του πτυχίου τους
στην εφαρμογή E-eggrafes.
 Όσοι/όσες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τάξη του ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν προτεραιό-
τητα εγγραφής στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούσαν.
 Όσοι/όσες μαθητές/τριες δεν έχουν προαχθεί από τάξη του ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ., έχουν δικαί-
ωμα ανανέωσης εγγραφής στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούσαν.
 Οι μαθητές/τριες, που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ., δεν δηλώνουν σχολείο προτίμησης
στην εφαρμογή e-εγγραφές, αλλά τοποθετούνται σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυ-
ντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας
τους. Σε περίπτωση που οι περιοχές των σχολείων δεν μπορούν να καθοριστούν στο πλαίσιο
της δικαιοδοσίας ενός/μίας μόνο Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορί-
ζονται με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευ-
σης.
 Οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες πρέπει να γνω-
ρίζουν ότι η κατανομή των μαθητών/τριών σε ΕΠΑ.Λ. γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης
που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και Ειδικότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις
λειτουργίας τους......